Hải Dương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã triệu tập Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI để nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế – xã hội; công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4


Thursday January 01, 1970