Đời người hữu hạn hay vô hạn?

Đừng ỷ vào quá khứ và cái sắp tới, hãy sống với thực tại.


Thursday January 01, 1970