3 việc kẻ bất hiếu thường làm như dao sắc cứa vào tim cha mẹ

Trong muôn ngàn tội, bất hiếu là tội nặng nhất. 3 việc kẻ nghịch tử thường làm, như dao sắc cứa vào tim cha mẹ, đau thấu tận tâm can.


Thursday January 01, 1970