Câu hỏi về tính hiệu quả

Một nghiên cứu do nhóm giảng viên Trường Ðại học kinh tế quốc dân Hà Nội thực hiện có tên “Ảnh hưởng của quản lý thu nhập đến hiệu quả tài chính: Bằng chứng từ các công ty niêm yết tại Việt Nam” đã công bố thông tin đáng chú ý.


Thursday January 01, 1970