HAGL của bầu ‘Đức’ giải thể công ty con khi kinh doanh kém hiệu quả

Hội đồng Quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; Mã: HAG) của bầu Đức vừa nhất trí thông qua việc giải thể công ty con là CTCP Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn.


Thursday January 01, 1970