Sao Việt tại nước ngoài ‘cố thủ’ trong nhà để tránh dịch

Hầu hết sao Việt đang sinh sống ở nước ngoài chọn cách ở trong nhà, chỉ ra đường trong tình huống bắt buộc.


Thursday January 01, 1970