Justin Trudeau

O’TOOLE: Canada phải ngừng ‘hợp pháp hóa’ hành vi của chế độ Trung Quốc

Erin O’Toole có bài trên Toronto Sun (15/5) cho rằng, dưới thời Justin Trudeau, việc bảo vệ tự do của Canada đã trở nên có điều kiện. Điều kiện là…