Sách Tiếng Việt lớp 1

Sách Tiếng Việt lớp 1 mới: Thay đổi cách dạy chữ, chú trọng giáo dục chủ quyền biển đảo

GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, điểm phát triển của sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 1 (Bộ “Cánh diều”) là chủ trương dạy theo nhóm nét chữ, nội…