32 ứng dụng trên App Store lừa 4,6 triệu USD từ người dùng iOS

Các chương trình lừa gạt trên App Store tính phí người dùng, với số tiền có thể lên tới 500 USD mỗi năm dù họ không hề hay biết.


Thursday January 01, 1970