Tổng kết Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân

Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896). […]Đọc thêm tại: Tổng kết Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân


Thursday January 01, 1970